• ධනේෂ්වර අර්බුදයේ අදෝනාව හා රටේ අනාගතය

    පළාත්පාලන මැතිවරණ විග්‍රහය ධනේෂ්වර අර්බුදයේ අදෝනාව හා රටේ අනාගතය පෙබරවාරි 10 වෙනිදා පැවති ඡන්දය මෙරට...

  • future of china

    සී ජින්පිංග් යටතේ චීනයේ අනාගතය චින කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායකයාගේ අයෝමය එ්කාධිපතීත්වය හා චීනයේ ,ශ්‍රේෂ්ඨ...

  • Local Election

    පළාත් පාලන ඡුන්දයෙන් පසු ආණ්ඩුවට අබසරණ පෙබරවාරි 10වෙනිදා පැවැත්වෙන පළාත්පාලන ඡුන්දය ,පුංචි ඡුන්දය, ල...

Recent Posts

Shentarahe

AGAINST SAITM

Uprisings of the oppressed

USP Statements

usp statement

Read More »

USP Statement 70th Independence Day

Read More »

against police brutality Tamil Nadu- India

statement against police brutality Tamil Nadu- India The historic upsurge of the ...

Read More »

Who are responsible for these distastes

Read More »

From the Press

World News

Scroll To Top