• ධනේෂ්වර අර්බුදයේ අදෝනාව හා රටේ අනාගතය

    පළාත්පාලන මැතිවරණ විග්‍රහය ධනේෂ්වර අර්බුදයේ අදෝනාව හා රටේ අනාගතය පෙබරවාරි 10 වෙනිදා පැවති ඡන්දය මෙරට...

  • future of china

    සී ජින්පිංග් යටතේ චීනයේ අනාගතය චින කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නායකයාගේ අයෝමය එ්කාධිපතීත්වය හා චීනයේ ,ශ්‍රේෂ්ඨ...

  • Local Election

    පළාත් පාලන ඡුන්දයෙන් පසු ආණ්ඩුවට අබසරණ පෙබරවාරි 10වෙනිදා පැවැත්වෙන පළාත්පාලන ඡුන්දය ,පුංචි ඡුන්දය, ල...

Recent Posts

USP Statements

usp statement

Read More »

USP Statement 70th Independence Day

Read More »

against police brutality Tamil Nadu- India

statement against police brutality Tamil Nadu- India The historic upsurge of the ...

Read More »

Who are responsible for these distastes

Read More »

From the Press

World News

Scroll To Top