පසුගිය 26 දින වැල්ලවත්ත ටැමිල් සංගම් ශාලාවේ පැවැති ‘ඊළාම් අරගලය මාක්ස්වාදී දැක්ම’ පොත එළිදැක්වීමේ රැස්වීම