ග‍්‍රීන් පාත් හී මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී ඔක්තෝම්බර් 6 වෙනි දින සවස 4.00 සිට 6.00 දක්වා


mahawali 2